ធម្មទេសនា ភាគទី១០| ដោយ៖ព្រះភិក្ខុ សុត រ៉េត| វត្តថ្មីដងទង់ ខេត្តកំពងស្ពឺ

ធម្មទេសនា ភាគទី១០| ដោយ៖ព្រះភិក្ខុ សុត រ៉េត| វត្តថ្មីដងទង់ ខេត្តកំពងស្ពឺ https://web.facebook.com/profile.php?id=100043759354425 #SOTRETH#សុតរ៉េត =========================================================== ❤ Like ✅Share ☑️ Comment source Xem thêm

ធម្មទេសនា ភាគទី១១ | ព្រះភិក្ខុ សុត រ៉េត​ |វត្តថ្មីដងទង់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ធម្មទេសនា ភាគទី១១ | ព្រះភិក្ខុ សុត រ៉េត​ |វត្តថ្មីដងទង់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ https://web.facebook.com/profile.php?id=100043759354425 #សុតរ៉េត#SOTRETH =========================================================== ❤ Like ✅Share ☑️ Comment source Xem thêm

វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលព្រះពុទ្ធទុកឲ្យគ្រប់គ្នា | San Sochea VJ

វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលព្រះពុទ្ធទុកឲ្យគ្រប់គ្នា | San Sochea VJ —————————————— Facebook Page : https://www.fb.com/www.sansochea.org/ Website: https://www.sansochea.org/ ពាក្យគន្លឹះ (Keyword) សាន សុជា, ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា, វត្តមណីរតនារាម, មេរៀនព្រះធម៌, ព្រះពុទ្ធសាសនា, មេរៀនព្រះអភិធម្ម, san sochea,... Xem thêm

សម្តែងដោយ៖ព្រះភិក្ខុ សុត រេ៉ត ចៅអធិការវត្តថ្មី ដងទង់ ថ្ពោង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ភាគទី១

សម្តែងដោយ៖ព្រះភិក្ខុ សុត រេ៉ត ចៅអធិការវត្តថ្មី ដងទង់ ថ្ពោង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ភាគទី១ =========================================================== ❤ Like ✅Share ☑️ Comment source Xem thêm