✅Review Viettel++

Hướng dẫn báo cáo quyết toán BCQT hải quan theo mẫu 15, 15a

Lại một mùa quyết toán đến gần, có ti tỷ thứ cần quyết toán. Hôm nay GOLDTRAIN lại luận bàn về vấn đề mẫu báo cáo mới theo TT 39/2018/TT-BTC đáp ứng yêu cầu mới của NĐ 18/2021 và Quyết định 1357/2021 của Tổng cục Hải quan. Nhìn chung đối với một doanh nghiệp gia công hay sxxk, thì vấn…

Tiếp tục đọc