Power BI Create table, create new column Calculate, Mesure Week 4 Stacked bar Cluster Line chartPower BI Create table, create new column Calculate, Mesure Week 5
Demo Stacked bar chart, Cluster column chart, Line chart basic

Power BI sharing by Microsoft Group
Author: Mr. Son Tran
File data to start:

https://www.facebook.com/download/1237640853330126/Course%202%20-%20Day%203%20Power%20BI%20Part%20II.pbix?av=100002985092770&eav=AfY38z-s5Lh3ZK4TOAhBcjxyAPIacT0tRwhQmeZ1qj6H2gGJIjLZ5OXUbWt0DsQnuOE&hash=AcqrTN-LApDe6-V5ZcY&__cft__[0]=AZVQC0EO9qYrm7RYBiMshTJSxK72T7JVYGFu2RJylPZYdPqK6rmKEaW4Up2oltRFuf_UyQhEhWeH8DRJrLb2pmHpeN3dTd5gLtauUsNU_lWrHfdCFigSlHPEqoiYdI-A-aW6DNFDbE8-a5V6K92vj5_h3oSyJGXHvjQq2G0shpUdxwttxgOM5HaiN1cncXaGKDfnRez7VGRithHUi-fEWCZ3&__tn__=H-R

This is Aiza news, IPMan Channel, DiepVan channel
Anybody can watch everywhere, can learning everything.
Please, help me share everything with everybody:
Python
Salesforce.com
Angular JS
C#, MVC, API
Jquery…
Tableau Public
Tableau Desktop
Table Pre
Data science
data visualization
data analytics
ai
AI
Data scientist
Data engineer
Data analyst

source

Thông tin liên hệ:

Mạng xã hội:

Trần Tính

Xin chào mọi người tên tôi là Trần Tính, năm nay 24 tuổi. Sở thích đi phượt và xem phim phim một mình. Hiện là Blogger at mofficeviettel.com. Mạng xã hội: hahalolo.com/@trantinh, gab.com/trantinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *