ព្រះធម៌ទេសនាគ្រែ៥​ សម្ដែងអំពី អារក្ខកម្មដ្ឋាន​៤​ យ៉ាង​ ១.ពុទ្ធានុស្សតិ​ ២.មេត្តា ​៣.អសុភ​ ៤.មរណំ

ព្រះធម៌ទេសនាគ្រែ៥​ សម្ដែងអំពី អារក្ខកម្មដ្ឋាន​៤​ យ៉ាង​ ១.ពុទ្ធានុស្សតិ​ ២.មេត្តា​៣.អសុភ​ ៤.មរណំ ពុទ្ធបរិស័ទអាចស្ដាប់ព្រះធម៌ផ្សេងៗជាច្រើនដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Link ខាងក្រោម៖ 👉 http://www.youtube.com/c/SumPanhaTVonline​ 👉 https://mrsbhvlogs.blogspot.com/ .ដើម្បីបានទទួលស្ដាប់នូវព្រះធម៌បន្តទៀតសូមចុច .👉 Subscribe 👉 Comment 👉 Share 👉 Like ..សូមអរព្រះគុណនឹងអរគុណចំពោះការស្ដាប់ព្រះធម៌.. ————————... Xem thêm