in this video i teach about An example of apostolic church planting in the book act whole book Part 1
This is note in Khmer
គំរូនៃការ ដាំពួកជំនុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការ
១. ការសិក្សាអំពីការដាំពួកជំនុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹម
កិច្ចការជំពូក១ ដល់ជំពូក៧
សេចក្តីផ្តើមៈ
បើយើងពិនិត្យពីការដាំពួកជំនុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹម នៅកិច្ចការជំពូក១-៧ គឺជាការដាំពូក ជំនុំដំបូងគេបង្អស់សំរាប់ជនជាតិយូដា ដែលជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះ ដែលទ្រង់បានជ្រើសរើសពូក គេដោយព្រះហស្ថទ្រង់ផ្ទាល់ ហើយក៏ជាការបន្តព័ន្ធកិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីនេះបន្តទៅ ទៀតរហូតដល់ទ្រង់យាងមកជាលើកទី២ តាមរយៈពួក សាវ័ករបស់ព្រះអង្គ គឺចាប់ផ្តើមពីក្រុងយេរូសាឡឹម រហូតដល់ចុងបំផុតផែនដី តាមរយៈអ្នកជំនាន់ក្រោយៗផងដែរ។
ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាមជ្ឈមណ្ឌល នៃព្រះពររបស់ព្រះ ដែលដំណឹងល្អត្រូវបានចេញពីទីនោះដល់គ្រប់ជាតិសាសន៍នៅលើផែនដីទាំងមូលដែលទទួលយកដំណឹងល្អ (កិច្ចការ៥:១៦), ហើយក៏ជាអាណាចក្ររបស់ព្រះមុនគេនៅលើពិភពលោកដ៏ធំធេងនេះដែរ (អេសាយ ៦៦:៥..)។
១. ព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីសុគត់ឡើងវិញ (ជំពូក១)
សំណួរសួរថា “ ហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវមិនយាងទៅនរគស្ថានសួរគ៌ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីទ្រង់
មានព្រះជន្មរស់ពីសុតតំហើយនោះ”? (ទ្រង់គង់នៅលើផែនដី៤០ថ្ងៃទៀតមុនទ្រង់យាងទៅសា្ថន សួរគំ)។ ចំលើយគឺទ្រង់ត្រូវការបង្ហើយការងារព័ន្ធកិច្ចរបស់ទ្រង់ឱ្យចប់សព្វគ្រប់សិនមុនយាងទៅ ស្ថានសួរគ៌។ ទ្រង់បានរៀបចំផែនការ និងទស្សនៈវិស័យរបស់ទ្រង់យ៉ាងច្បាស់សំរាប់ឱ្យពួកសិស្ស ទ្រង់បន្តវេនពីទ្រង់នៅលើផែនដីនេះដោយចាប់ផ្តើមពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលជាគោលដៅនៃការ ចេញដំណើរក្នុងការបង្កើតពួកជំនុំ។
ក. ទ្រង់បានណែនាំសិស្សទ្រង់ឱ្យរង់ចាំ (១:១-៨)
ខ.ការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់ទ្រង់ដល់ពួកសិស្សឱ្យស្គាល់ពីនរគព្រះនៅលើផែនដី.ខ៦-៧
គ.ការទទួលអំណាចពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ដើម្បីរៀបចំព័ន្ធកិច្ច,,ខ៨
ឃ. ការរៀបចំជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំបន្តវេន (ជ្រើសរើស លោកម៉ាត់ធាស ដាក់បញ្ចូលក្នុងចំណោមសិស្សទាំង ១២ ជំនួសយូដាស)។
ង. សេចក្តីអធិស្ឋាន
២. ការដាំពួកជំនុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមចាប់ផ្ដើមពីការប្រកាសដំណឹងល្អនៅថ្ងៃបុណ្យទី៥០(Pentecost) ជំពូក២
ក. អ្នកទទួលដំណឹងល្អ ឭភាសាកំណើតរបស់គេរៀងៗខ្លួនតាមព្រះវិញ្ញាណធ្វើការក្នុងពួក គេម្នាក់ៗ៖
o ការយាងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសណ្ឋិតជាមួយពួកអ្នកជឿ..ខ១-៤
o ការទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវ ជាអ្នកណារបស់ពួកសាសន៍យូដា..ខ៥
o ការមិនពេញចិត្តនឹងដំណឹងល្អរបស់អ្នកមិនជឿ
ខ. ការប្រកាសដំណឹងល្អតាមរយៈលោកពេត្រុស…,ខ១៤-៤១
o ការពន្យល់របស់លោកពេត្រុសអំពីព្រះយេស៊ូវ ជាអ្នកណា
o ការសំរេចចិត្តជឿព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់បានស្តាប់ការផ្សាយដំណឹងល្អតាមរយៈលោកពេត្រុស។
o ព្រះពរនៅថ្ងៃបុណ្យទី៥០…មនុស្សជាង ៣០០០នាក់ទទួលជឿព្រះយេស៊ូវ
គ. ការរៀបចំជាពួកជំនុំ បន្ទាប់ពីមានអ្នកជឿព្រះ..ខ៤២-៤៧
o ការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលព្រះដល់អ្នកជឿថ្មី..ខ៤២
o ការរៀបចំសហគមន៍អ្នកជឿព្រះ…ខ៤៣
o ការរួបរួមរបស់អ្នកជឿ …ខ៤៤,៤៥
o ការរៀបចំការថ្វាយបង្គំព្រះរបស់អ្នកជឿ..ខ៤៦
o ការធ្វើទីបន្ទាល់របស់អ្នកជឿក្នុងសហគមន៍ដែលគេរស់នៅ..ខ៤៧
៣. ទីបន្ទាល់និងការអស្ចារ្យរបស់ព្រះតាមរយៈលោកពេត្រុស ដល់ពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែល..ជំពូក៣
ក.ការប្រោសអ្នកមានជំងឺ.. ខ១-១០
ខ. ការប្រកាសដំណឹងល្អរបស់លោកពេត្រុសបន្ថែមដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែល .ខ១១-២៦
៤.ដំណឹងល្អត្រូវបានរារាំងដោយមេសាសនានិងអាជ្ញាធរដែនដី និងអ្នកមិនជឿព្រះមួយចំនួន ..ជំពូក៤
ក. លទ្ធផលនៃការប្រកាសដំណឹង ធ្វើឱ្យអ្នកមិនជឿមិនពេញចិត្ត និងច្រណែន,ខ១-៤
ខ.កលល្បិចរបស់ពួកមេសាសនា និងអាជ្ញាធរដែនដីរកលេះធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ..ខ៥-១២
គ.សេចក្ដីក្លាហានរបស់លោកពេត្រុស និងលោកយ៉ូហានក្នុងការប្រកាស់ដំណឹងល្អ ខ១៣-២២
ឃ. ប្រសិទ្ធភាពនៃសេចក្ដីអធិស្ឋានរបស់អ្នកជឿ. ខ២៣-៣១
ង. ការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកជឿ ដល់អ្នកជឿដូចគ្នា..ខ៣២-៣៧
៥. ពួកជំនុំរីកចំរើន នឹងការបៀតបៀន…ជំពូក៥
ក. ករណីរបស់អាន្នានាស និងនាងសាភីរ៉ា(ចេញពីគំនិតសាតាំង)..ខ១-១១
ការបង្រៀនរបស់លោកពគ្រុសអំពីទង្វើរបស់ប្តី-ប្រពន្ធ អាន្នានាស និងសាភីរ៉ា មានយ៉ាងហោចណាស់មានបីចំណុចដែលយើងគួររៀន៖
 ទំនាញនៃអំពើបាបរបស់មនុស្ស…ការលាក់ពុតមិនមែនប្រឆាំងនិងមនុស្សទេ តែប្រឆាំងនឹងព្រះវិញ… (ត្រៀមខ្លួននូវសេចក្ដីស្លាប់)។
 ការរស់នៅដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងជីវិតរស់នៅជាមួយព្រះ..ការដើរក្នុងពន្លឺនៃព្រះ។
 ការបង្រៀនពីវិន័យរបស់ពួកជំនុំ។
តើយើងគួរអនុវត្តមេរៀននេះរបៀបណាសំរាប់ពួកជំនុំបច្ចុប្បន្ន?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
ខ. ដំណឹងល្អ និងការប្រឈមនឹងការប្រឆាំងរបស់សាតាំង..ខ១២-៤១
o ដំណើរការនៃព័ន្ធកិច្ចរបស់ពួកសាវ័ក
o ពួកសាវ័កត្រូវបានគេបៀតបៀន
o ការឆ្លើយតបទៅនឹងការបៀតបៀន(អនុភាពនៃការបៀតបៀនលើពួកសាវ័ក.ខ៤១.
៦. គោលការណ៍នៃដំណើរការរបស់ពួកជំនុំរីកចំរើននិងការស្វែងរកដំណោះស្រាយក្នុងពួកជំនុំ..ជំពូក៦:១-៧
o ការរៀបចំអ្នកដឹកនាំផ្នែករដ្ឋបាល…ការជ្រើសរើសអ្នកធ្វើការបន្តពីពួកសាវ័ក
o ការរៀបចំអ្នកដឹកនាំខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណ..កិច្ចការរបស់ពួកសាវ័ក
៧. ការធ្វើឃាតលោកស្ទេផាន…ជំពូក៦:៨-៧:៦០
– តើអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចអំពីការស្លាប់ដោយគ្រាន់តែការដើរតាមព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេសំលាប់នោះ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
– តើអ្នករៀនបានអ្វីពីលោកល្វផាន? ៦:៨-១៥
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
– តើអ្វីទៅជាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះដល់លោកអាប្រាហាំដែលត្រូវបានបំពេញនោះ..ជំពូក៧ : ១-៦០
o សេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកស្ទេផានឱ្យអ្នកស្តាប់ដែលទាស់ប្រឆាំងនឹងគាត់។
o ការទំនាក់ទំនងនិងការស្តាប់បង្គាប់ក្នុងការគោរពលោកម៉ូស។
o ការរៀនបានអំពីអត្តចារឹករបស់លោកស្ទេផាន។
ចំណាប់អារម្មណ៍:
មានភាពស្របគ្នាខ្លះរវាងការសុគត់របស់ព្រះយេស៊ូវ និងការស្លាប់របស់លោកស្ទេផាន
..គឺអ្វីខ្លះ តើអ្នកអាចពន្យល់បានទេ?
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
សេចក្តីបញ្ចប់ៈ
តើអ្នករៀនបានអ្វីខ្លះពីការដាំពួកជំនុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹម?
តើការសឹក្សានេះអាចយកទៅអនុវត្តន៍ក្នុងព័ន្ធកិច្ចអ្នកបច្ចុប្បន្នបានទេ

source

Trần Tính

Xin chào mọi người tên tôi là Trần Tính, năm nay 24 tuổi. Sở thích đi phượt và xem phim phim một mình. Hiện là Blogger at mofficeviettel.com

Một trả lời tới to “An example of apostolic church planting the book of Act Part 1”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *