មេរៀនព្រះអភិធម្ម បកិណ្ណកសង្គហៈ បរិច្ឆេទទី ៣ ថ្មី ភាគទី ១១-11 / ដោយលោកគ្រូ សាន សុជា

Subscribe my channel please and will receive more new videos/ ជួយគាំទ្រវីដេអូនាងខ្ញុំផង និងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀត/ នាងខ្ញុំចង់ផ្សព្វផ្សាយនូវវីដេអូនេះបន្ដ ដើម្បីឲ្យមនុស្សទូទៅបានឃើញ និងជួយគាំទ្រស្នាដៃកូនខ្មែរក្រោម ឲ្យខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរក្នុងពិភពលោកបានស្គាល់និងដឹងថា ខ្មែរក្រោមមិនឯកាដូចមុនទៀត source Xem thêm

【胡椒豬肚湯】婆婆示範如何洗豬肚!| Pig Maw with Peppercorns

也是一道每逢佳節的必備料理!豬腸洗不乾净會有一股臭騷味,所以清洗步驟不可以馬虎!爲了吃上美味的豬肚,必須得下點功夫啦~ 湯料 Soup Ingredients: -500克的豬肚 500g of pig maw -一隻老母鷄(約800克)A hen (about 800g) -40克的白胡椒粒 40g of white pepper -三片老薑(約9克) 3 piece of ginger (about 9g)... Xem thêm