ភាពអស្ចារ្យ ចម្លែក ពេលព្រះអង្គប្រសូត | ពុទ្ធសាសនា ៥០០០ ឆ្នាំ | Buddha 5000 Years

ភាពអស្ចារ្យ ចម្លែក ពេលព្រះអង្គប្រសូត | ពុទ្ធសាសនា ៥០០០ ឆ្នាំ | Buddha 5000 Years នមស្ការព្រះរតនត្រៃ: នមស្ការព្រះរតនត្រ័យ បាលី ប្រែ ពិស្តារ https://youtu.be/-nTxKoJyhaU ធម៌នមស្ការព្រះរតនត្រៃ បាលី​​ ប្រែ​​ https://youtu.be/Tpn7GV79RwE នមស្ការព្រះរតនត្រ័យ បាលី ប្រែ https://youtu.be/BzPpDYRXnrI... Xem thêm