ហេតុអ្វីចាំបាច់ យាមការាស់សាំងតឹងរឹងម្លេះ?Welcome to my CamNews channel!!! Many thanks for your coming, supporting and watching my videos and my governmental & political and social videos talking about the current situations of Cambodia concerning HUN SEN, SAM RAINSY, KEM SOKHA, EBA CAMBODIA, CPP, CNRP, LDP KHEM VEASNA, PICH SROS, WILLIAM GUANG, PHENG VANNAK, JAMES SOK, SAN BUNTHOEUN, KIM SOK, SO NARO, CHUN CHANBOTH, TAING SARADA, SARETH SOUK, KUN CHANDY, MAK HOEUN. They are famous speakers talking about Cambodia’s social & political issues. It also provides you the English knowledge of English Khmer, Khmer English, Translation News/newspaper, Writing tips, Grammar study, Vocabulary. These are useful for Cambodian people to learn English easily on YouTube CamNews Channel. Finally, I do hope that everything goes smoothly and provides a number of useful videos for you. Please help subscribed for more videos.
We wish you to get good luck and good health all time….
Thanks!!!!!!!

**Disclaimer: I do not own any videos and images using in this video, nor either intention to steal the owner copyrighted materials. And what I’ve been using is in accord with the law of Fair Use of YouTube Guideline. Hence, I would like to give credit to the original creators!

**FAIR-USE COPYRIGHT DISCLAIMER
Copyright Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, commenting, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

source

Thông tin liên hệ:

Mạng xã hội:

Trần Tính

Xin chào mọi người tên tôi là Trần Tính, năm nay 24 tuổi. Sở thích đi phượt và xem phim phim một mình. Hiện là Blogger at mofficeviettel.com. Mạng xã hội: hahalolo.com/@trantinh, gab.com/trantinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *