សរសើរស្រុកខ្មែរ ខ្ញុងប្រើក្បាច់ប្តឹង ខ្លួនឯង ដោះបំណុល_Khmer Talkshow News Todayសរសើរស្រុកខ្មែរ ខ្ញុងប្រើក្បាច់ប្តឹង ខ្លួនឯង ដោះបំណុល

តាមដានសង្គមនយោបាយនៅតេឡេក្រាម Telegram: https://t.me/joinchat/JCIiL0DT8QIyNTA1

Subscribe here: https://bit.ly/3myf7Tr
Watch all videos: https://bit.ly/2WlHmt7
————————————————————–
Sources and Referencing:
Video:
Images: Google.com or Fb
Video Editing: Camtasia 2020
Thumbnail(s) Edited: Photoshop 2020
————————————————————–
About: Khmer Talkshow is the channel that provides you the general talk show live made by Cambodian people and the international news.
————————————————————–
Khmer Talkshow News Today
#KhmerTalkshow

source

Thông tin liên hệ:

Mạng xã hội:

Trần Tính

Xin chào mọi người tên tôi là Trần Tính, năm nay 24 tuổi. Sở thích đi phượt và xem phim phim một mình. Hiện là Blogger at mofficeviettel.com. Mạng xã hội: hahalolo.com/@trantinh, gab.com/trantinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *