លំហាត់មូលដ្ឋានគ្រឹះគីមី ភាគ២លំហាត់មូលដ្ឋានគ្រឹះគីមី ភាគ២
ដោយអ្នកគ្រូ អ៊ុង ចាន់ណា

🏢🏢សាលា Start Up Community មានទទួលបង្វឹកសិស្សចាប់ពីថ្នាក់ទី៥-១២ លើមុខវិជ្ជា គណិត រូប គីមី និងជីវៈ

សាខាទី១៖ អូរបែកក្អម Tel: 010 27 28 59/ 099 27 28 59

សាខាទី២៖ផ្សារដើមថ្កូវ Tel: 086 272 572 / 076 7272 572

សាខាទី៣៖ទួលគោក Tel: 010 570 768 / 012 570 768
—————————————————–
👉🏻👉🏻ទទួលបានវីដេអូ មេរៀនល្អៗជារៀងរាល់ថ្ងៃតាយ Link ខាងក្រោម៖
• Telegram : https://t.me/StartUpCommunitySchool
• YouTube : https://youtube.com/c/StartUPCommunitySchool
• Facebook : https://fb.com/Startupcommunityschool
• Instagram : https://instagram.com/startupcommunityschool
• TikTok : https://tiktok.com/@startupcommunityschool
—————————————————–

source

Viết một bình luận