លោកគ្រូ ស៊ន ដារ៉ា និយាយអំពីអ្នកនៅពីក្រោយខ្នង កឹម សុខាលោកគ្រូ ស៊ន ដារ៉ា និយាយអំពីអ្នកនៅពីក្រោយខ្នង កឹម សុខា

#Ti_NEWS Link: https://youtu.be/CJ2ASl0mQdI

Share this video:
✔✔✔Like ✔✔✔Comments ✔✔✔Share

Hello everyone, welcome to this channel, I will post all the videos related to daily news sharing in Cambodia, hope you will support my channel, thank you in advance. Love every Khmer …!

source

Thông tin liên hệ:

Mạng xã hội:

Trần Tính

Xin chào mọi người tên tôi là Trần Tính, năm nay 24 tuổi. Sở thích đi phượt và xem phim phim một mình. Hiện là Blogger at mofficeviettel.com. Mạng xã hội: hahalolo.com/@trantinh, gab.com/trantinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *