មង្គលសូត្រ ទី៣ /លោកគ្រូ ឌុង ចាន់នី /09 / 10/ 2021វេបសាយព្រះធម៌ https://dongchanny5555.blogspot.com/
=====================================================
Hi, you all, the Director of Dong Channy, has been telling a lot of Buddhist stories for you to hear in Buddhism.

=====================================================
The benefits ahead

There are a lot of Buddhist stories, and there are also references to the various kinds of rituals, such as the feast of Buddha, the festival of Buddha, the Buddhist festival, pagan festivals, and many other festivals.
=====================================================

► YOUTUBE: https://cutt.ly/9e4JouL
►Facebook Page: https://cutt.ly/ie4Jdtx
=====================================================
Please help Subscribe
❤ Like ✅Share ☑️ Comment
Thank You for your watch the videos

source

Thông tin liên hệ:

Mạng xã hội:

Trần Tính

Xin chào mọi người tên tôi là Trần Tính, năm nay 24 tuổi. Sở thích đi phượt và xem phim phim một mình. Hiện là Blogger at mofficeviettel.com. Mạng xã hội: hahalolo.com/@trantinh, gab.com/trantinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *