ព្រះធម៌ទេសនាគ្រែ៥​ សម្ដែងអំពី អារក្ខកម្មដ្ឋាន​៤​ យ៉ាង​ ១.ពុទ្ធានុស្សតិ​ ២.មេត្តា ​៣.អសុភ​ ៤.មរណំព្រះធម៌ទេសនាគ្រែ៥​ សម្ដែងអំពី អារក្ខកម្មដ្ឋាន​៤​ យ៉ាង​ ១.ពុទ្ធានុស្សតិ​ ២.មេត្តា​៣.អសុភ​ ៤.មរណំ

ពុទ្ធបរិស័ទអាចស្ដាប់ព្រះធម៌ផ្សេងៗជាច្រើនដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Link ខាងក្រោម៖
? http://www.youtube.com/c/SumPanhaTVonline​
? https://mrsbhvlogs.blogspot.com/
.ដើម្បីបានទទួលស្ដាប់នូវព្រះធម៌បន្តទៀតសូមចុច
.? Subscribe
? Comment
? Share
? Like
..សូមអរព្រះគុណនឹងអរគុណចំពោះការស្ដាប់ព្រះធម៌..
————————
Social Media
============
YouTube : http://www.youtube.com/c/SumPanhaTVonline
Facebook: Page:https://www.facebook.com/khmertesna168/

YouTube Playlist
=============
1.) Sum Panha official : https://www.youtube.com/watch?v=BliSvYAwdyU&list=PLgRoG5jGmoCiIi0uR0EBjcr6R5hWMh5JJ
2.) Video Tesna [ Full Audio ] :https://www.youtube.com/watch?v=_DIt2w9MOWM&list=PLgRoG5jGmoCjwalio2T4GsJ-w2QBbaQ7q
3.) Short video Introl Tesna : https://www.youtube.com/watch?v=As644B_er_0&list=PLgRoG5jGmoChzX-MFx18Mk1TOsL7zb95C
4.) The Cambodian Buddhist Monk Society-USA : https://www.youtube.com/watch?v=uYE1nKZMPRw&list=PLgRoG5jGmoCgVddvOF3IejRinwbC3Ogn4
5.) កម្មវិធី ត្រៃរត្នវិនិច្ឆ័យ : https://www.youtube.com/watch?v=0bLESzSUXz4&list=PLgRoG5jGmoCjhlFiPk8rE5HzPYIB9EcKp
6.) មូលបុណ្យ : https://www.youtube.com/watch?v=dj1scdkENhE&list=PLgRoG5jGmoChbiF9BEYIrXIood16cb_-7

#ពុទ្ធានុស្សតិ​ #មេត្តា #​អសុភ​ #មរណំ
================
Thank you for watching my video.
Please don’t forget to Subscribe to my Channel: you get more new videos every day. Good luck!

source

Viết một bình luận