ប្រវត្តិ ព្រះសោនៈកុដិកន្នៈ Tesna New 2020 Khmer Dhamma Daily Khmer Dhamma videoប្រវត្តិ ព្រះសោនៈកុដិកន្នៈ Tesna New 2020 Khmer Dhamma Daily Khmer Dhamma video

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌
wellcom channel khmer dhamma Daily
and like share come video
and get video new Buddhist
https://www.youtube.com/channel/UCmWzGYOezDbhbM0zixWNsPg?view_as=subscriber

source

Viết một bình luận