ប្រវត្តិ ព្រះសោនៈកុដិកន្នៈ Tesna New 2020 Khmer Dhamma Daily Khmer Dhamma videoប្រវត្តិ ព្រះសោនៈកុដិកន្នៈ Tesna New 2020 Khmer Dhamma Daily Khmer Dhamma video

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌
wellcom channel khmer dhamma Daily
and like share come video
and get video new Buddhist
https://www.youtube.com/channel/UCmWzGYOezDbhbM0zixWNsPg?view_as=subscriber

source

Thông tin liên hệ:

Mạng xã hội:

Trần Tính

Xin chào mọi người tên tôi là Trần Tính, năm nay 24 tuổi. Sở thích đi phượt và xem phim phim một mình. Hiện là Blogger at mofficeviettel.com. Mạng xã hội: hahalolo.com/@trantinh, gab.com/trantinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *