បង្កើតប្រយោគភាសាជប៉ុន(លំហាត់ទី៧)/Make Sentence(Exercise7)/文章を作る(問題7)មេរៀននៃការរៀនបង្កើតវេយ្យាករណ៍របស់យើងបានមកដល់លំហាត់ទី៧ហើយ។សិស្សទាំងអស់គ្នាទាន់មេរៀនមុនៗដែរឬទេ?អាចត្រលប់ទៅមើលឡើងវិញបាន។
Facebook:https://www.facebook.com/www.miraicambodia
Telegram:https://t.me/MiraiStudyAbroadInJapan
Website:https://www.miraicambodia.com/services/topi/183

source

Thông tin liên hệ:

Mạng xã hội:

Trần Tính

Xin chào mọi người tên tôi là Trần Tính, năm nay 24 tuổi. Sở thích đi phượt và xem phim phim một mình. Hiện là Blogger at mofficeviettel.com. Mạng xã hội: hahalolo.com/@trantinh, gab.com/trantinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *