ការតំឡើង និងថែទាំអនុស្ថានីយ ភាគទី ១០Hello, everyone this my new channel cam electric. I created this channel to share and teach all student about electric skill in Cambodia
I hope all friends in you tube if you like pleases like and share for all student can see to learned… thanks you so much
ការតំឡើង និងថែទាំអនុស្ថានីយ ភាគទី ១០
Follow me:
YouTube channel: Cam Electric Channel

See on the next video and lesson…

source

Thông tin liên hệ:

Mạng xã hội:

Trần Tính

Xin chào mọi người tên tôi là Trần Tính, năm nay 24 tuổi. Sở thích đi phượt và xem phim phim một mình. Hiện là Blogger at mofficeviettel.com. Mạng xã hội: hahalolo.com/@trantinh, gab.com/trantinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *